Kopi af den første tegning af ingeniøremblemet 1870.

Kopi af den første tegning af ingeniøremblemet 1870.

Ingeniøremblemet 1870

Den originale tegning til emblemet (Ing.korpset indk.skr. M.C. 64/1868) viste at det var den daværende ingeniørkaptajn William Thulstrup, som var ophavsmand til det forslag, som blev godkendt som emblem for ingeniørtroppernes underofficer og menige i 1869. Det var pålagt kaptajnen tjenstligt at komme med et forslag i en skrivelse den 18/6 1868. 

Man savner i den ældste udformning af emblemet, at er den kongelige krone ikke er medtaget, men ifølge den nye hærlov af 1867 havde man afskaffet formen: Det Kongelige Ingenieurcorps og reduceret dette til: Ingeniørkorpset.   

Alligevel er der sket ændringer, på kravemærket for officer fra 1904 er ændringerne indført, (der vil komme et indlæg senere her på hjemmesiden) idet man er gået borte fra den oprindelige måde ved gengivelse af geværet M/1853 (400 stk. af de i alt 1848 indkøbte M-1822 blev ombygget til Ingeniørgevær M-1853) og spaden, som begge var vist stukket bagfra ud gennem læreringen, altså en slags perspektivisk gengivelse, som at forklare den skråt afskårne overkant i spadens blad, der også går igen i spadens håndtag. Den nugældende udformning af emblemet har, som bekendt, både gevær og spade lagt uden på og i samme plan som læreringen.

Anledningen til indførelsen af emblemet var hærloven af 1867 og den heraf følgende ændring af uniformeringen, hvilket bl.a. medførte at man indførte den Ungarske hue og samtidig bestemte, at der under kokarden skulle anbringe det samme tegn, som tidligere var anbragt på skulderklapperne, d.v.s. bataillonens nummer; men da ingeniørtropperne ikke tidligere havde båret noget tegn (nr.) på skulderklappen, tog man anledning til i en kundgørelse for hæren nr. 53/1868 pkt. 3. at befale:

  1. Indførelsen af den ungarske hue for menig af fodfolket, artilleriet og ingeniørtropperne.
  2. for de menige af ingeniørtropperne et passende emblem, til hvilket allerhøjste bifald nærmere vil være at indhente.

Herefter tog Arméens Indendantur, som indtil Forplejningenskorpsets oprettelse, var et departement under Krigsministeriet, anledningen til den 12. juni 1868 ved sin skr. Nr. 78 til ingeniørkorpset at anmode dette om at bringe et emblem i forslag. På skrivelsen er med blyant noteret af daværende generalmajor Dreyer: »Thuelstrups – spade og gevær uden bajonet overkors – kapitainen anmodes (snarest) om at tilstille Corpset en skitse dertil i naturlig størrelse«. Intendanturens skrivelse var underskrevet af kaptajn P. Købke, som kort tid forinden havde været stabschef ved ingeniørkorpset.

Allerede den 18. juni 1868 afgik fra ingeniørkorpset et brev til kaptajn Thuelstrup, som gjorde tjeneste i lejeren ved Hald som hjælper for oberst Glahn. Lejrsamlingern som ligger i Hald Ege sydvest for Viborg, rummede et areal af Hald Hovedgårds jord. Lejren ved Hald, var et militært etablissement, hvor der hver sommer i årene 1868 – 1880 blev samlet omkring 10.000 mand af hæren for at holde øvelser. Stedet blev valgt, fordi det lå tæt på store hedeområder, hvor der kunne afholdes militærøvelser uden gener for landbruget. Desuden var der på stedet mulighed for at skaffe godt drikkevand fra artesiske boringer. Hver lejrsamling varede ca. 1½ måned inklusive den tid, det tog at fodmarchere fra garnison til lejr og tilbage igen. Under lejrsamlingerne var alle indkvarteret i telte. Lejrsamlingerne ophørte i 1880 og lejren blev endeligt nedlagt i 1889. På det sted, hvor kongeteltet i sin tid stod, er nu opstillet en mindesten for kronprinsens, den senere Frederik den 8.´s, deltagelse i lejrsamlingerne. I brevet som kaptajn Thulstrup modtog blev han beordret til at give et forslag, ledsaget af en skitse i naturlig størrelse af emblemet. Endvidere bemærker korpset (generalmajor Dreyer) at » en spade og et kort gevær, uden bajonet, anbragt over kors, kunne være passende«. På dette tidspunkt har kaptajn Thulstrup sikkert vidst, at han pr. 1/7-1868 skulle være stabschef ved korpset. Han gjorde tjeneste i lejeren ved Hald fra 1. – 30. juni1868. da han må antages at have modtaget korpsets brev tidligst den 19. juni og har dateret sit forslag den 25. juni har han haft 5 til 6 dage til at udforme INGENIØEEMBLEMET 1870   

Huemærke 1870

Mærket M/1870til hue og skulderklap for underofficer og menige af ingeniørregt (forunderofficer dog kun til hue).

Mærket kendes med to øjer hvor split/nål skal sættes på tværs. og med 4  22 mm lange ombøjelig splitter som vist på foto.

Kommentarer

Kurt Quiding

04.06.2014 08:02

I fortsættelse af mit indlæg fra den 2. juni kan jeg sige, at på den nye mønt ligger spaden også ovenpå geværet, så forvirringen breder sig. Hvem har svaret?

Michael Welltz

09.06.2014 18:48

Som tidligt nævnt i denne artikel, MÅ det være det mærke som ingeniørkaptajn William Thulstrup tegnet som er det rigtige. og der er geværet lagt oven på spaden! det er det nu også på baret mærket i dag.

Kurt Quiding

02.06.2014 12:00

Hej .
Fortræffelig hjemmeside. Tak for den. Jeg har imidlertid et spørgsmål: O PÅ NÆSTEN alle billeder ser vi imidlertid geværet ligge ovenpå spaden. På alle vores T-shirt, jakker o.s.v. i De Danske Pionerforeninger har vi spaden ovenpå geværet. Jeg erind

Kurt Quiding

20.06.2014 14:51

Hej Michael. Jeg tror, at du har ret. Imidlertid er spaden ovenpå på regimentets fane. Pudsigt.

Seneste kommentarer

03.09 | 07:46

Hej. Jeg har designet 6hbukmp mønt som KC i 2015-2017. Sig endelig til hvis du vil have en beskrivelse af designet :)

08.07 | 15:02

Manchetknapper med ovenstående emblem plus en kongekrone over?

19.06 | 06:43

Hej sådan et bælte fra jir, er det til at skaffe

20.04 | 10:15

Lavet ved Jyskemblem

Del siden